The 1st Cross-Strait Art Education Association Symposium was held in XinJiang.  Prof. Xiao-Yuan Qi was the organizer.

2000 The 2nd Cross-Strait Art Education Association Symposium, Yunnan. Organizer: Prof. He-ping Lee.(See Picture)

2003 The 4th Cross-Strait Art Education Association Symposium,

The Hong Kong Institute of Education. (Organizer: Prof. Su-lan Huang).

2005 The 5th Cross-Strait Art Education Association Symposium Shanghai Normal University.

Organizer: Prof. Da-Gen Wang.

2006 The 6th Cross-Strait Art Education Association Symposium

South China Normal University. Organizer: Prof. Li-Ya Huang.